Dagordning

Föreningsstämma i LNS fiber ek för 2024-05-28      
                                                                                       
1.     Mötets öppnande.
2.     Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3.     Godkännande av röstlängden.
4.     Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
5.     Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
6.     Fastställande av dagordningen.
7.     Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen.
8.     Fastställande av balansräkning och resultaträkning samt disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
9.     Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.
10.   Beslut om medlemsavgift och andra avgifter för kommande verksamhetsår.
11.   Frågan om kostnadsersättningar och arvoden till styrelseledamöterna, revisorer och kontaktombud.
12.   Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
13.   Val av övriga styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter.
14.   Val av revisorer och eventuell revisorssuppleant/er.
15.   Val av valberedning, lägst två och högst fem personer, varav en skall vara sammankallande.
16.   Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, som anmälts senast fyra veckor före stämman.
17.   Mötet avslutas.